அழியாத கோலங்கள்
  தந்தி மரம் : வெயிலான்
  பேருந்துப் பயணம் : சுபாங்கன்
  பரிசல்காரனின் நிராகரித்தலின் வலி : பரிசல்காரன்
  இப்படியும் சிலர் : பின்னோக்கி
  கனவு : ரத்னாபீட்டர்ஸ்
  செல்பேசியில் காதலித்துப்பார் – கவிப்பெயரரசு வரமொத்து : Snapjudge
  அவளையே பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன், அவள் தூங்கிக்கொண்டேய : விசரன்
  டவுசர் கிழியும் விஷயங்கள் : டாப் 10 : தாமிரா
  பாப்மார்லி : லக்கிலுக்
  டைப்பு டைப்பு : Dubukku