அழியாத கோலங்கள்
  வாழ்த்துகளா? வாழ்த்துக்களா? : இலவசக்கொத்தனார்
  உனக்கு நினைவிருக்கிறதோடீ? : LA_Ram
  செல்பேசியில் காதலித்துப்பார் – கவிப்பெயரரசு வரமொத்து : Snapjudge
  பொழுதுகளைக் களவாடிய டூரிங் டாக்கீஸ் : எம்.பி.உதயசூரியன்
  கனவும் ஆகஸ்டு 15ம் : ILA
  சூரியன் F.M. ல் ஏழு : Karki
  யரலவழள : க.பாலாசி
  பீஸ் சால் க்கே பைலே : அபி அப்பா
  நானும், Outsourcing இந்தியர்களும் ஆதிவாசிகளும் : Rathi
  எப்போ பூ பூக்கும்? : லக்கிலுக்