அழியாத கோலங்கள்
  துரோக நியாயங்கள் : நர்சிம்
  ஒரு ஏழு மணி எழவு : ஈரோடு கதிர்
  ஏ எல் எடுத்துட்டு வீட்டில சும்மா இருக்கிறன் : கானா பிரபா
  குட்டிப் பாப்பா : வெட்டிப்பயல்
  அவள் வருவாளா? : மந்திரன்
  தெளிவு : Kappi
  ஏங்குதே மனம்....இந்த நாளிலே.. : சிவா
  கணக்குப் புலிக்கு ஒரு கடுதாசி : ஈரோடு கதிர்
  கண்ணில் தெறிக்கும் வானம் : இரும்புத்திரை
  தினம் சில வரிகள் - 26 : PKS