அழியாத கோலங்கள்
  கண்ணில் தெறிக்கும் வானம் : இரும்புத்திரை
  பொம்மை : Deepa
  ஆத்தாவும் தாத்தாவும் : செங்கோவி
  அப்பா : ஈரோடு கதிர்
  உப்புக்காத்து...19 : Jackiesekar
  அந்த மூன்று நாட்கள் : Dubukku
  குட்டிப் பாப்பா : வெட்டிப்பயல்
  டேய் காதலா-1 : ILA
  பாண்டி காபரே டான்ஸ் : ஜாக்கி சேகர்
  தொலை தூரம் தொலைந்தவர்கள் : விசரன்