அழியாத கோலங்கள்
  உறவுகள் : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்
  மிஸ்டர் ஆஃப் த மிஸஸ் : விக்னேஷ்வரி
  முதலிரவில் முதல் கொலை : VISA
  டிஜிட்டல் போட்டோக்காரனின் ஆல்பம் - 1 : மாதவராஜ்
  இது நமது தேசம் அல்ல : வினையூக்கி
  தாத்தா பாட்டி : Dubukku
  விரல் பிடிப்பாயா : இரா. வசந்த குமார்
  திருட்டு ராஜாவும், திருட்டு ராணியும் : Katz
  மிஷ்டி தோய் : என். சொக்கன்
  குறுங்கவிதைகள் : மாமல்லன்