முந்தைய சிந்தனைகள்-35

N.Ganeshan

என் நூல்களில் இருந்து சில சிந்தனைத் துளிகள்... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் 34

N.Ganeshan

சில சிந்தனைக்குரிய வரிகள் என் நூல்களில் இருந்து..... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் 33

N.Ganeshan

என் நூல்களில் இருந்து சில சிந்தனைத் துளிகள்.... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள்- 32

N.Ganeshan

சிந்தனைக்குச் சில வார்த்தைகள் (என் நூல்களிலிருந்து) என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 31

N.Ganeshan

என் நூல்களில் இருந்து சில சிந்தனைத் துளிகள்.... read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 30

N.Ganeshan

சில சிந்தனை அட்டைகள் என் நூல்களிலிருந்து.... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 29

N.Ganeshan

சிந்திக்க சில செய்திகள் என் நூல்களிலிருந்து..... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 28

N.Ganeshan

ஆழமாய் யோசிக்க சில சிந்தனைகள்... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 27

N.Ganeshan

நான் முன்பு எழுதிய வரிகள் .... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 26

N.Ganeshan

நான் எழுதியதில் இருந்து சில சிந்தனை அட்டைகள் - என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 25

N.Ganeshan

நான் எழுதியதிலிருந்து சில சிந்தனைத் துளிகள்......   என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 24

N.Ganeshan

என் நூல்களில் இருந்து சில சிந்தனை  வரிகள்.... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் 23

N.Ganeshan

என் நூல்கள் மற்றும் கட்டுரைகளிலிருந்து சில சிந்தனைத்துளிகள்! என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 20

N.Ganeshan

என் நூல்களில் இருந்து சில சிந்தனை வரிகள் -  என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 19

N.Ganeshan

என் எழுத்துக்களில் இருந்து சில சிந்தனைத்துளிகள்.... என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 18

N.Ganeshan

என் எழுத்துக்களில் இருந்து சில துளிகள்! என்.கணேசன் read more

 

முந்தைய சிந்தனைகள் - 17

N.Ganeshan

சிந்திக்க சில சிந்தனைகள் என் பழைய எழுத்துக்களிலிருந்து.... - என்.கணேசன் read more

 
 

            

  அழியாத கோலங்கள்
  ஒரு மருந்து விற்பனன் வாழும் நாட்கள் : இராமசாமி
  டாட்’டூ\' : என்.சொக்கன்
  வரம் : சுரேஷ் கண்ணன்
  ஓய்வறையிலிருந்து கேட்கக்கூடாத வாக்கியங்கள் : ச்சின்னப் பையன்
  வளவளத்தாவின் காதல் : நசரேயன்
  தாயே... மன்னித்துவிடு : உண்மைத்தமிழன்
  அவளா இவள்? : Starjan
  டைப்பு டைப்பு : Dubukku
  உப்புலி --திருப்புலி : குசும்பன்
  ஒரு கொலை ராகம் : செந்தழல் ரவி