அழியாத கோலங்கள்
  மாப்பிள்ளை தோழனும் தெரட்டிப்பாலும் : ஒரு கனாக் காலம்
  சட்டங்களும் நஷ்டங்களும் : மீனாட்சி சுந்தரம்
  H-4 : வெட்டிப்பயல்
  ஆஸ்திரேலியாவுல ஏன் அடிக்க மாட்டாயிங்க : ராஜா
  நிருபர் (கதை - 9) - போட்டிக்கான சிறுகதை : மொழி
  Blogspot Vs Wordpress- for Personal Domain : GC
  வழியனுப்பிய ரயில் : உமாசக்தி
  பரிசல் டிக்‌ஷ்னரி : பரிசல்காரன்
  NCC : நர்சிம்
  Be with Me - Maestro : இசைஞானி பக்தன்