அழியாத கோலங்கள்
  விளையும் பனியில் அலையும் வாழ்வு : விசரன்
  பரிசல்காரனுக்கு ஒரு பகிரங்கக் கடிதம் : லதானந்த்
  நாங்களும் கடவுள்தான் : Kaipullai
  பேருந்துப் பயணம் : சுபாங்கன்
  கடத்த முடியாத நினைவுகள் : ஈரோடு கதிர்
  உங்களுக்கு நடந்த கதை : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  கனவும் ஆகஸ்டு 15ம் : ILA
  ஜெராக்ஸ் : பிரபாகர்
  டான் என்பவர் : செல்வேந்திரன்
  நானும் இந்த கதையில் இருக்கிறேன்- பேருந்து சிவாவிடம் சொன் : Dhans