அழியாத கோலங்கள்
  கொலையாளியைக் கண்டுபிடியுங்கள் : Narsim
  வந்தான், இருந்தான், சென்றான் : மாதவராஜ்
  கனவு : ரத்னாபீட்டர்ஸ்
  தேடல் : உண்மை
  து ஜட்டி வாங்கினதுக்கு பார்ட்டி : குசும்பன்
  எப்போ பூ பூக்கும்? : லக்கிலுக்
  கிடார் குறிப்புகள் : Dhana
  லதாமகன் : முத்தங்களினால் உடலறிபவன்
  ஜெயாக்கா : MSATHIA
  Healthy Sleep : GC