அழியாத கோலங்கள்
  லதாமகன் : முத்தங்களினால் உடலறிபவன்
  கைதட்டல்கள் : என். சொக்கன்
  தகவல்களின் தளத்தில் தடம் அமைத்து உயர்ந்தவர் : மாதவராஜ்
  முப்பத்திரெண்டு பேய் பிடிச்சிருக்கு : பிரபாகர்
  வியாபார காந்தம் அபிஅப்பா : அபிஅப்பா
  நாங்க திருடனை பிடித்த கதை : அபிஅப்பா
  திருட்டு ராஜாவும், திருட்டு ராணியும் : Katz
  கலக்கிட்ட சந்துரூஊஊ : அபிஅப்பா
  நல்ல மனத்துக்காரர்கள் : என். சொக்கன்
  மிஞ்சியவை : என். சொக்கன்