அழியாத கோலங்கள்
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-6 : வெட்டிப்பயல்
  ரோக் alias Mrs.ரோகிணி செபஸ்டின் பால்ராஜ் : நாராயணன்
  என் பெயர் லிங்கம் : அதிஷா
  உனக்கு நினைவிருக்கிறதோடீ? : LA_Ram
  உங்க வரலாறு என்ன? : பொன்ஸ்
  ஜன்னல் : CableSankar
  அது ஒரு கனாக்காலம் : ஓசை செல்லா
  ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் : கடைக்குட்டி
  என்ன செய்ய : கதிர்
  நானும், Outsourcing இந்தியர்களும் ஆதிவாசிகளும் : Rathi