அழியாத கோலங்கள்
  சரோஜா டீச்சர் இப்படி செஞ்சிருக்க படாது : அபி அப்பா
  தலைவன் இருக்கின்றானா? : உமாஷக்தி
  வெக்கிலா...வெக்கிலா...கொஞ்சம் சிரி : Simulation
  இன்னொரு மீன் : என். சொக்கன்
  முத்தம் : Cable Sankar
  ஐயையோ...அப்புரம் என்னாச்சு : நானானி
  ஞானப்பால் : மாதவராஜ்
  உப்புக்காத்து/17 : Jackiesekar
  \'படிக்கட்டில் பயணம் செய்யாதே\' : நாணல்
  ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் : கடைக்குட்டி