அழியாத கோலங்கள்
  பொட்டண வட்டி : சுரேகா
  புதிய / புத்தம் புதிய மனைவியின் சமையல் : ச்சின்னப் பையன்
  ஒரு துண்டுக் கவிதை : இரா.எட்வின்
  குழந்தைகள் குரோட்டன்ஸ் செடிகளா? : கதிர் - ஈரோடு
  ஒருவரையும் பொல்லாங்கு சொல்ல வேண்டாம் : கடைக்குட்டி
  திருப்பிக் கொடுக்கப்படாத காதல் கடிதம் : கே.ரவிஷங்கர்
  உப்புக்காத்து/17 : Jackiesekar
  கிரிக்கெட்.. அன்றும் இன்றும் : கார்க்கி
  கிருஷ்ண சபாவில் டேனி : பத்மினி
  இரயில் பயணத்திற்கு தமிழில் வழிகாட்டி : enRenRum-anbudan.BALA