அழியாத கோலங்கள்
  தகவல்களின் தளத்தில் தடம் அமைத்து உயர்ந்தவர் : மாதவராஜ்
  கிராமத்து பேருந்து : Anbu
  அறியாப் பருவத்தில் காதல் : சங்கவி
  ஸ்டெல்லாபுரூஸ் : அழகியசிங்கர்
  அரசியல் : பரிசல்காரன்
  சண்முகம் MBA : இரா.எட்வின்
  Applying Thoughts : Ambi
  ட்டூட்டி ஃப்ரூட்டி : என். சொக்கன்
  இன்னும் கிளிகள் : மாதவராஜ்
  உச்சிக்குடுமி முட்டாசுக் கடை : Mrs.Dev