அழியாத கோலங்கள்
  கிராமத்து நினைவுகள் : அபிஅப்பா
  கடும்நகை : dagalti
  மனமிருந்தால் : நவநீதன்
  அறிதுயில் : Rajan
  கல்கியில் எனது கவிதை : SILVIA MARY
  ’சர்வரோக நிவாரணி’ சுஜாதா : எம்.பி.உதயசூரியன்
  சாராயக் கடைகளில் கேட்ட சல்லாபக் கதைகள் - 1 : X R
  தலைவன் இருக்கின்றானா? : உமாஷக்தி
  வெரொனிகா : வினையூக்கி
  தொபுக்கடீர் : பத்மினி