அழியாத கோலங்கள்
  டைப்பு டைப்பு : Dubukku
  நினைவு மீட்டல்:தூர்தர்ஷன் செய்தி வாசிப்பாளர்கள் : கைப்புள்ள
  வாழ்த்துகளா? வாழ்த்துக்களா? : இலவசக்கொத்தனார்
  கிடார் குறிப்புகள் : Dhana
  சமதர்ம சிந்தனையில் கவலையில்லாத் தத்துவம் : SUREஷ்
  மந்திர நிமிடம் : வெங்கிராஜா
  Healthy Sleep : GC
  வியக்க வைக்கும் பச்சைத் தேநீர் !! : சேவியர்
  ஜன்னல் : CableSankar
  என் தோழியின் இருப்பு : பாலமுருகன் கேசவன்