அழியாத கோலங்கள்
  சாப்ட்வேர் வேலை தேடிய மதுரைக்காரன் : குடுகுடுப்பை
  Ctrl+Alt+Delம், சுஜாதா விருதும் : யோகேஸ்வரன்
  கயல்விழி : Kappi
  யாரறிவார்? : Narsim
  காத்தவராயரின் கசுமாலக் காதல் க(வி)தைகள் : இளவஞ்சி
  கதை சொல்லிகளால் வரையப்படும் உங்கள் மனச்சித்திரங்கள் : கல்வெட்டு
  ஜெகன் மோகினி : இரும்புத்திரை
  உப்புக்காத்து...19 : Jackiesekar
  கோழியின் அட்டகாசங்கள்-2 : வெட்டிப்பயல்
  \"அன்பு\"ள்ள ஆசானுக்கு, : பிரவின்