அழியாத கோலங்கள்
  விந்து சிந்தும் பேருந்து : narsim
  ஒரு மத்திம தொழிலாளி : Balram-Cuddalore
  வீடு திரும்புதல் ஒரு சுகானுபவம் : R கோபி
  காத்தவராயரின் கசுமாலக் காதல் க(வி)தைகள் : இளவஞ்சி
  அந்த இரவு : Kappi
  பாட்டுத்தலைவன் : அதிஷா
  ஆத்தாவும் தாத்தாவும் : செங்கோவி
  சாமியாண்டி : Dubukku
  மெய்மை : அதிஷா
  அமெரிக்காவில் பிடிச்ச பத்து : Boston Sriram