அழியாத கோலங்கள்
  நூல் : Keith Kumarasamy
  காணக் கிடைக்காத யாழ்ப்பாணம் : தமிழ்நதி
  கதை சொல்லிகளால் வரையப்படும் உங்கள் மனச்சித்திரங்கள் : கல்வெட்டு
  அவனா நீ : yeskha
  இலங்கை ரூபவாகினியின் வேலையில் : சோமி
  சாமியாண்டி : Dubukku
  அவளா இருப்பாளோ : ஈரோடு கதிர்
  தொடர்கிறது : கப்பி பய
  இது ஆண்களின் உலகம். : நரேஷ்
  La gaucherie : வினையூக்கி