அழியாத கோலங்கள்
  தெரு கூத்து! : குகன்
  குழந்தைகளுக்கு எப்பொழுது இணை உணவு ஆரம்பிக்கவேண்டும் : குழந்தை நலம்
  பேப்பருல வந்த என் போட்டா : ILA
  17-10-2007 அன்றிலிருந்து. : நிலவரசு
  மெய்மை : அதிஷா
  சாவுகிராக்கி : VISA
  ஏழு நான்கு இரண்டு எட்டு : என். சொக்கன்
  மென்துறையிலே வெளிநாட்டு பயணம் : நசரேயன்
  மதுபாலா : JeMo
  கலைடாஸ்கோப் மனிதர்கள் : கார்த்திகைப் பாண்டியன்