அழியாத கோலங்கள்
  விசா எடுத்து ஒரு யாழ்ப்பயணம் : கானா பிரபா
  நினைவு மீட்டல்:தூர்தர்ஷன் செய்தி வாசிப்பாளர்கள் : கைப்புள்ள
  ஜனனம் : ILA
  காமம் கொல் : Cable Sankar
  காதலனும்,காதலியும் : நசரேயன்
  காணாமல் காணும் ஓவியம் : ஈரோடு கதிர்
  கடும்நகை : dagalti
  எப்போ பூ பூக்கும்? : லக்கிலுக்
  அவள் வருவாளா? : மந்திரன்
  கயல்விழி : Kappi