அழியாத கோலங்கள்
  தாத்தா பாட்டி : Dubukku
  நாங்க திருடனை பிடித்த கதை : அபிஅப்பா
  அவள் செத்தேயாக வேண்டும் : அரை பிளேடு
  மயிலாப்பூர் சுடுகாடும் மனம் அழுததும் : அபி அப்பா
  என்ன தலைப்பு வைப்பது? : sumazla
  வியாபார காந்தம் அபிஅப்பா : அபிஅப்பா
  தினம் சில வரிகள் - 26 : PKS
  முதிர் கண்ணன்கள் : நான் ஆதவன்
  இதுக்கு பேரு என்னாது : டக்ளஸ்
  ஆணிவேர் : ILA