அழியாத கோலங்கள்
  Healthy Sleep : GC
  மயிர் நீப்பின் : ராம்சுரேஷ்
  டெசி பாபா! : அதிஷா
  ஆயா : என். சொக்கன்
  காதல்! காதல்! காதல்! காதல் போயின் மீண்டும் காதல்! : எம்.எம்.அப்துல்லா
  NCC : நர்சிம்
  வைதேகி காத்திருப்பாள் : T.V.Radhakrishnan
  இது நமது தேசம் அல்ல : வினையூக்கி
  ரேஸ் : ஆதிமூலகிருஷ்ணன்
  பாருக்கு வந்த, பாவப்பட்ட நடிகை! : anthanan