அழியாத கோலங்கள்
  அது ஒரு கனாக்காலம் : ஓசை செல்லா
  அண்ணே : உமா மனோராஜ்
  ஆளவந்தார் கொலை வழக்கு : S.P. சொக்கலிங்கம்
  Ctrl+Alt+Delம், சுஜாதா விருதும் : யோகேஸ்வரன்
  இரண்டு : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  மனுஷங்கதான நாம எல்லாம் : மாதவராஜ்
  மென்துறையிலே வெளிநாட்டு பயணம் : நசரேயன்
  பூ,புய்ப்பம், _ : கார்க்கி
  ட்டூட்டி ஃப்ரூட்டி : என். சொக்கன்
  ரயில் பயணம் : rajeshkannan