அழியாத கோலங்கள்
  ஸ்டண்ட் மாஸ்டரிடம் கற்றுக்கொண்ட சங்கீதம் : Simulation
  செல்லமே : Deepa
  நான்காவது பரிமாணம் : வினையூக்கி
  மீண்டும் மீண்டும் அவன்பார்வை : VISA
  நீதியில்லாக் கதை : வீரசுந்தர்
  Pay It Forward : வினையூக்கி
  பாக்கியலக்ஷ்மி : SurveySan
  நீ எனக்கு வேண்டாமடி : Gnaniyar Rasikow
  ஒரு மருந்து விற்பனன் வாழும் நாட்கள் : இராமசாமி
  மயிர் நீப்பின் : ராம்சுரேஷ்