அழியாத கோலங்கள்
  ஆஸ்திரேலியாவுல ஏன் அடிக்க மாட்டாயிங்க : ராஜா
  ப்ரோகிராமர் மகன் : SurveySan
  புனைவாகிப்போன நினைவுகள் : narsim
  ஜன்னல் : CableSankar
  எம்புருசன் எம்புட்டு நல்லவரு! : வடகரை வேலன்
  வட்டக் கரிய விழி : சதங்கா
  தலைவன் இருக்கின்றானா? : உமாஷக்தி
  கதை சொல்லிகளால் வரையப்படும் உங்கள் மனச்சித்திரங்கள் : கல்வெட்டு
  மதுபாலா : JeMo
  உள்வாங்கிய கடல் : Kappi