அழியாத கோலங்கள்
  அம்மாவின் புகைப்படம் : Kappi
  ஐரோப்பிய அம்மு : வினையூக்கி
  கதை சொல்லிகளால் வரையப்படும் உங்கள் மனச்சித்திரங்கள் : கல்வெட்டு
  திருட்டு ராஜாவும், திருட்டு ராணியும் : Katz
  ஆஸ்பத்திரி நாட்கள் : பரிசல்காரன்
  இதுக்கு பேரு என்னாது : டக்ளஸ்
  அக்கரைப் பச்சை : ஸ்ரீவித்யா பாஸ்கர்
  உச்சிக்குடுமி முட்டாசுக் கடை : Mrs.Dev
  பின்நவீனத்துவப் பித்தனானேன்! : பரிசல்காரன்
  Samaritans :