அழியாத கோலங்கள்
  என்ஃபீல்ட் புல்லட் : இளவஞ்சி
  கார்க்கியின் காக்டெய்ல்-June 02 09 : Ka
  இப்படியும் சிலர் : பின்னோக்கி
  நான்காவது பரிமாணம் : வினையூக்கி
  மெரிக்க மாப்பிள்ளை : நசரேயன்
  உங்களுக்கு நடந்த கதை : ஜ்யோவ்ராம் சுந்தர்
  இப்படியும் செய்யலாம் ரத்ததானம் : கார்க்கி
  பொய்யாய்... பழங்கதையாய்.. : மாதவராஜ்
  இந்த காலத்துப் பொண்ணுங்க : கைப்புள்ள
  இரு சம்பவங்களும் பின்னே என் சபதமும் : ச்சின்னப் பையன்